Co to jest odprawa celna importowa?

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zostaliśmy zwolnieni z konieczności zgłaszania do odprawy celnej towarów pochodzących z krajów do niej należących. Importując towary spoza UE należy odbyć szereg procedur zwanych odprawą celną importową.

 

Warunki odprawy celnej importowej

 

Odprawa celna towarów w imporcie polega na przedstawieniu towarów organowi celnemu, sporządzeniu zgłoszenia celnego, dołączeniu niezbędnej dokumentacji oraz uiszczeniu cła i podatków z tytułu przewozu towarów. Odprawy można dokonać w każdym państwie Unii Europejskiej i nie musi to być kraj zgodny z miejscem siedziby importera. Należy jednak pamiętać, że importowi mogą podlegać jedynie towary, które nie zostały objęte zakazami przewozu.

 

Zgłoszenie celne

 

Istnieją dwa sposoby złożenia zgłoszenia celnego: elektroniczne w systemie e-Celina, bądź pisemne w formie formularzu SAD. Czynność tą można wykonać samodzielnie lub zlecić ją agencji celnej po uprzednim upoważnieniu jej do działania w naszym imieniu. Należy pamiętać, że pisemnie może złożyć zgłoszenie jedynie osoba prywatna. Jeśli nie działa system, istnieje możliwość złożenia zgłoszenia celnego w procedurze awaryjnej.

 

Dokumentacja transportowa

 

Kolejnym krokiem jest dostarczenie dokumentów niezbędnych do odbycia odprawy celnej importowej. Pierwszym z nich jest faktura handlowa. Zawiera ona informacje na temat ceny, ilości, wagi, kraju pochodzenia oraz warunków dostawy towarów. Kolejnym dokumentem jest specyfikacja zwana również packing list, która wymagana jest jedynie w przypadku, gdy dane dotyczące towarów nie zostały uwzględnione na fakturze. Konieczny jest natomiast oryginał świadectwa pochodzenia, na podstawie którego w urzędzie celnym można skorzystać z tzw. preferencji celnych oraz niezbędne pozwolenia i certyfikaty

 

Cło i opłaty podatkowe

 

Podstawę do obliczenia cła stanowi przeliczona na PLN po kursie waluty z danego dnia wartość towaru oraz ewentualne inne koszty poniesione przez importera w zależności od warunków dostawy. Jeśli istnieją jeszcze inne opłaty, np. antydampingowe lub akcyza, to podstawą do ich obliczania jest podstawa do cła plus cło. Ostateczna kwota opłaty importowej podlega opodatkowaniu.


Wróć do bloga